Tarieven en vergoeding

Wij hebben in 2023 contracten met alle zorgverzekeraars, met uitzondering van de zorgverzekeraar Caresq (= Aevitae EUCARE). Als u bij deze laatstgenoemde verzekeraar een polis heeft, krijgt u een gedeelte van de behandeling vergoed. Vraag hiervoor naar informatie bij uw zorgverzekeraar. In 2024 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract.
Bij alle overige verzekeraars wordt de behandeling in zijn geheel vergoed vanuit het basispakket. De behandeling valt onder het wettelijk eigen risico. Voor zover uw eigen risico nog niet is opgebruikt, zal de zorgverzekeraar u hiervoor een rekening sturen. Het maakt voor de vergoeding niet uit of u al dan niet een aanvullend pakket heeft.

Voorwaarden voor vergoeding

Er bestaat een aantal voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen:

  • uw huisarts heeft een verwijzing geschreven voor Basis-GGZ. Hierop wordt aangegeven dat er een vermoeden van een DSM-stoornis bestaat. De verwijsbrief moet gedateerd zijn vóór de datum van het intakegesprek en de AGB-code van de huisarts moet op de verwijsbrief vermeld staan.
  • er is inderdaad sprake van een DSM-diagnose (die niet van vergoeding is uitgesloten, zie hieronder). Dit wordt in de intakefase vastgesteld. 
  • u toont in het eerste gesprek een geldig legitimatiebewijs.

Zorg die van vergoeding uitgesloten is

Een aantal klachten is uitgesloten van vergoeding, zoals: werkgerelateerde klachten, relatieproblemen, opvoedingsproblemen, rouw en specifieke fobieën. Als na de intakefase blijkt dat u niet in aanmerking komt voor vergoeding, bespreken we dat met u. We kunnen dan samen kijken naar andere opties, zoals bijv. het verder gaan op eigen kosten of een behandeling/begeleidingstraject bij een ander soort hulpverlener.

Behandelduur

Basis-GGZ is in principe kortdurende, klachtgerichte behandeling. Tijdens de intakefase maken we een inschatting hoeveel sessies er naar verwachting nodig zijn om uw hulpvraag te behandelen en uw doelstellingen te bereiken. Daarbij houden we ons aan een maximum van ongeveer 15-16 sessies. In uw belang, maar ook om de zorgkosten te beperken, zullen we daarbij zo doelmatig mogelijk te werk gaan: we werken met concrete behandeldoelen en waar mogelijk proberen we de behandeling korter te laten duren. Uiteraard blijft de kwaliteit van de behandeling voorop staan.

Behandeltarieven

De maximum behandeltarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Het verschilt per zorgverzekeraar welk percentage van het maximumtarief we in rekening kunnen brengen. De daadwerkelijke tijd die u in de behandelkamer hebt doorgebracht, bepaalt de sessieduur en daarmee het tarief. In het uurtarief is de indirecte behandeltijd verdisconteerd. Hieronder valt o.a. het vastleggen van de diagnose, een verslag van de gesprekken en alle andere activiteiten, zoals het schrijven van rapportages, telefoneren, overleg met derden (zoals uw huisarts). Uw behandelaar kan u hierover desgewenst meer uitleg geven.

Niet-verzekerde zorg

Valt uw klacht of hulpvraag buiten de vergoede zorg? Dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. U ontvangt daarvoor van ons een factuur. Bij individuele behandeling door ons als GZ-psycholoog is het (max. NZa-)tarief € 143,71 (per consult van 60 minuten). Uiteraard bespreken we dit altijd vooraf met u.

Niet-nagekomen afspraken

Wilt u uw afspraak afzeggen? Doe dat dan ruim van tevoren, maar minimaal 24 uur voor de afspraak.
Afzeggen kan via 06 - 41 60 34 90 (spreek de voicemail in). Indien u niet, of niet tijdig heeft afgezegd, brengen we u € 80 in rekening. Let op: deze nota is niet te declareren bij de zorgverzekeraar.