Voorwaarden

Privacy

Alle informatie die wij als psycholoog van u krijgen, valt onder de privacywetgeving en is dus vertrouwelijk. Dat betekent dat we geen informatie aan derden zullen verstrekken zonder uw toestemming. Zie ook het privacystatement (AVG) van de praktijk.

 

Dossiervorming

Er vindt dossiervorming  plaats van de gesprekken die gevoerd worden. Als cliënt heeft u recht op inzage van uw dossier. Na afloop van de behandeling wordt het dossier 20 jaar bewaard. Als u wilt dat uw dossier eerder vernietigd wordt, dient u dit schriftelijk aan te vragen.

Voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar
Verwijzing door de huisarts: Om voor behandeling in de basis GGZ in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts nodig. Op deze verwijzing moet expliciet vermeld staan dat het een verwijzing naar de basis GGZ betreft en (vermoeden van) een DSM-diagnose.
Psychische stoornis: De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. Hierbij kunt u denken aan een depressie of een angststoornis. In het eerste diagnostiekconsult wordt nagegaan of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding van de behandeling. Als er geen sprake is van een psychische stoornis, wordt alleen de beoordeling door de zorgverzekeraar vergoed. Deze kosten worden dan bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Hierna kunt u indien gewenst terugverwezen worden naar uw huisarts of kiezen voor een behandeling op eigen kosten.
Uitgesloten stoornissen: Niet alle klachten komen voor vergoeding door de verzekeraar in aanmerking. Bv. relatieproblemen, specifieke fobieën, slaapstoornissen, werkproblemen en rouwproblemen worden niet vergoed vanuit het basispakket. Dit zal tijdens het intakegesprek worden besproken.

Routine Outcome Monitoring (ROM)
Sinds 2014 maken wij gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM is een methode om de resultaten van een behandeling inzichtelijk te maken. Middels wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten worden systematisch de klachten en de mate van welbevinden van cliënten vóór en na afloop van de behandeling gemeten. Met dit systematisch meten kunnen we meer zicht krijgen op het effect van de behandeling. Ook kunnen we als therapeuten hiervan leren. 

Kwaliteit
Intervisie: om de kwaliteit van de behandelingen te waarborgen vindt er intervisie/overleg plaats met collega psychologen en psychotherapeuten. Tijdens deze bijeenkomsten worden evt. problemen of vragen betreffende een behandeling met elkaar besproken. Dit gebeurt anoniem.
Visitatie: uw behandelaar is lid van de beroepsvereniging LVVP. Vanuit deze beroepsvereniging vindt er één keer per vijf jaar een kwaliteitscontrole ofwel visitatie plaats. Het doel is om te kijken of een praktijk voldoet aan alle eisen om goede zorg te kunnen leveren. Dit wordt gedaan door een visiteur die aangesloten is bij de beroepsvereniging. De visiteur moet zich eveneens houden aan zijn/haar beroepsgeheim. Er vindt dan o.a. een dossieronderzoek plaats, waarbij mogelijk uw persoonlijke dossier kan worden ingezien en waarbij gekeken wordt of alle verplichte onderdelen van het dossier aanwezig zijn. Het dossier wordt niet op de inhoud beoordeeld.

Waarneming
Indien uw psycholoog langdurig ziek of afwezig is, kan uw behandeling worden voortgezet door een collega binnen onze eigen praktijk of in een van de psychologenpraktijken in de buurt. Hierover hebben we als praktijken onderling afspraken gemaakt. Dit zal alleen voorkomen in bovengenoemd uitzonderlijke geval.

Zorg tijdens avond, nacht en weekend
Onze praktijk is geopend op weekdagen in principe van 8.30 - 17.00 uur. We hanteren geen crisis-spreekuren. Mocht u tijdens avond, nacht of weekend dringend hulp nodig hebben, dan dient u zich te wenden tot de huisartsenpost, via tel 085-5360300.
 

Annuleren van afspraken

Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van de zitting kosteloos geannuleerd worden. Dit kan zowel via e-mail als telefonisch. Indien een afspraak minder dan 24 uur tevoren wordt afgezegd, wordt deze bij uzelf in rekening gebracht. Hiervoor geldt een tarief van € 40,-. De zorgverzekeraar vergoedt dit niet.

 

Klachten

Mocht er in de behandeling iets zijn waar u ontevreden over bent, geef dit dan bij ons aan. Dan kunnen we bekijken hoe we het op kunnen lossen. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij onze beroepsvereniging, de landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP), zie https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Veilige incidentmelding (VIM)
Binnen onze praktijk hebben wij een (vanuit de Wkkgz verplicht) registratiesysteem en een procedure voor het veilig intern kunnen melden, registreren en onderzoeken van (bijna-)incidenten, met als doel hiervan te leren en deze in de toekomst te voorkomen. Binnen deze procedure is de veilige omgang met de gegevens gewaarborgd.
 

 
© 2022 Websites & Zo