Voorwaarden

Privacy

Alle informatie die wij als psycholoog van u krijgen, valt onder de privacywetgeving en is dus vertrouwelijk. Dat betekent dat we geen informatie aan derden zullen verstrekken zonder uw toestemming. Zie ook het privacystatement (AVG) van de praktijk.

 

Dossiervorming

Er vindt dossiervorming  plaats van de gesprekken die gevoerd worden. Als cliënt heeft u recht op inzage van uw dossier. Na afloop van de behandeling moet het dossier 15 jaar bewaard worden. Als u wilt dat uw dossier direct na behandeling vernietigd wordt, dient u dit schriftelijk aan te vragen.

Routine Outcome Monitoring (ROM)
Sinds 2014 maken wij gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM is een methode om de resultaten van een behandeling inzichtelijk te maken. Middels wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten worden systematisch de klachten en de mate van welbevinden van cliënten vóór en na afloop van de behandeling gemeten. Met dit systematisch meten kunnen we meer zicht krijgen op het effect van de behandeling. Ook kunnen we als therpeuten hiervan leren.

Waarneming
Indien één van de psychologen langdurig ziek of afwezig is, kan uw behandeling worden voortgezet door een collega binnen onze eigen praktijk of in een van de psychologenpraktijken in de buurt. Hierover hebben we als praktijken onderling afspraken gemaakt. Dit zal alleen voorkomen in bovengenoemd uitzonderlijke geval.

Zorg tijdens avond, nacht en weekend
Onze praktijk is geopend op weekdagen in principe van 8.30 - 17.00 uur. We hanteren geen crisis-spreekuren. Mocht u tijdens avond, nacht of weekend dringend hulp nodig hebben, dan dient u zich te wenden tot de huisartsenpost, via tel 085-5360300.
 

Annuleren van afspraken

Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van de zitting kosteloos geannuleerd worden. Dit kan zowel via e-mail als telefonisch. Indien een afspraak minder dan 24 uur tevoren wordt afgezegd, wordt deze bij uzelf in rekening gebracht. Hiervoor geldt een tarief van € 40,-. De zorgverzekeraar vergoedt dit niet.

 

Klachten

Mocht er in de behandeling iets zijn waar u ontevreden over bent, geef dit dan bij ons aan. Dan kunnen we bekijken hoe we het op kunnen lossen. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij onze beroepsvereniging, de landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP), zie https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Veilige incidentmelding (VIM)
Binnen onze praktijk hebben wij een (vanuit de Wkkgz verplicht) registratiesysteem en een procedure voor het veilig intern kunnen melden, registreren en onderzoeken van (bijna-)incidenten, met als doel hiervan te leren en deze in de toekomst te voorkomen. Binnen deze procedure is de veilige omgang met de gegevens gewaarborgd.
 

 
© 2021 Websites & Zo